ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 = Administration Skills in 21st Century of Schools Administrator Under the Secondary Educational Service Area Office 25 /

ผู้แต่ง
สิริธัญญ์ ประสุนิงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส731ท 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ), 132 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.