การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The Academic Administration Towards Education Quality Assurance of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
จุฑามาศ การสินครบุรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.26 จ628ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ), 136 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.