การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The Academic Administration Towards Education Quality Assurance of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
จุฑามาศ การสินครบุรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559