ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อฤกษ์ยามตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of the a Belief in the Ausspicious Time According to Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระโรจน์ศักดิ์ อาภากโร (เจนอักษรชัย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557