ปรัชญาประวัติศาสตร์ = Philosophy of History /

ผู้แต่ง
พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1