ธรรมาวลี : หมวดธรรมในพระไตรปิฎก เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 พ336ธ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
(61) 325 หน้า ; 21 ซม.