ธรรมาวลี : หมวดธรรมในพระไตรปิฎก เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3