การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม = Solution of Family Violence According to Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
วสมน ทิพณีย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558