การพัฒนาศักยภาพศาสนทายาทด้านการศึกษาตามแนวพุทธธรรม = Development of Educational Potential of Buddhist Followers According to Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย (แสนทวีสุข)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558