บูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ = Integration of Buddhist Ceremony with Knowledge Management /

ผู้แต่ง
พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี (แก้วหาวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559