บูรณาการการจัดการความขัดแย้งทางสังคมด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Integration of Social Conflict Management with Principles in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล (กำเหนิดกลับ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559