ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษ์นิยมตามแนวพุทธปรัชญา = An Analytical Study of Empirical Philosophy According to Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร367ม 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ) 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.