ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษ์นิยมตามแนวพุทธปรัชญา = An Analytical Study of Empirical Philosophy According to Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558