กำกึ๊ดแม่หญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1