ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดจำปาง = The People's Opinion Toward Culture of Thai Politics : A Case Study of Chae-Son Sub-District Administration Organization, Muaeng Pan District, Lampang Province /

ผู้แต่ง
พจนีย์ เลิศลัญจกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.2 พ176ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 90 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.