การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 = The Practicing of Duties the School Boardof School Under the Loei Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ภัสราวรรณ วงเดือน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.207 ภ389ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฉ) 144 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.