การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = An Application of Four Paths of Accmplishment Iddhipada to Police Office's Duty Performance at the Roi Et Provincial Police Commanding Section, Muang District, Roi Et Provice /

ผู้แต่ง
เอกชัย โสภาอุทก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558