การศึกษาเชิงวิเคราะห์กตัญญูกตเวทิตาธรรมในฐานะเป็นหลักธรรมส่งเสริมสันติภาพในสังคม = An Analytical Study of Gratefulness as the Principle that Supporting a Social Peace /

ผู้แต่ง
สมเกียรติ เรืองสิรีสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306.8 ส231ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฌ) 72 หน้า ; 30 ซม.