การศึกษาเชิงวิเคราะห์กตัญญูกตเวทิตาธรรมในฐานะเป็นหลักธรรมส่งเสริมสันติภาพในสังคม = An Analytical Study of Gratefulness as the Principle that Supporting a Social Peace /

ผู้แต่ง
สมเกียรติ เรืองสิรีสกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558