การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร = Local Political Participation of People in Sub-District, Administrative Organization in Akar Am Nuai District, Sakon Nakhon Province /

ผู้แต่ง
พระอำนาจ อธิมุตฺโต (จันทะยา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559