การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร = An Analytical Study of the Buddhist Philosophy Which Appears Atitapariyayasutta /

ผู้แต่ง
พระมหาธิตินัยต์ ฐิตธมฺโม (จิมานัง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ธ586ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ) 129 หน้า ; 30 ซม.