การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร = An Analytical Syudy of Development the Quality of Life According to the Doctrine of Mangala Sutta /

ผู้แต่ง
พระมหาพิเชษฎ์ จตฺตมโล (เขียนจัตุรัส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 พ654ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ช) 106 หน้า ; 30 ซม.