ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = People's Opinion on Administration in Accordance with Saraniyadhamma of Sub-District Administrative Organization in Krathumbaen District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระทัตเทพ ธมฺมานนฺโท (จันทึก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559