ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค = A Study of the Human Resource Development by Theravada Buddhist Philosophy in the Path of Purification (Visuttimagga) /

ผู้แต่ง
คมนภัค กฤษดากร ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.312 ค148ศ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฉ) 121 หน้า ; 30 ซม.