การศึกษาเชิงวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของข้าราชการตำรวจไทยด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Theravada Buddhist Philosophy with the Suicide of Thai Police /

ผู้แต่ง
ปิยะนุช ศรีสรานุกรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559