ศึกษาวิเคราะห์หลักการดำเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร = An Analytical Study of the Way of Life Depicted in the Mahagovindasutta /

ผู้แต่ง
แม่ชีอชิรญา จริงวาจา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559