ศึกษาวิเคราะห์หลักการดำเนินชีวิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตร = An Analytical Study of the Way of Life Depicted in the Mahagovindasutta /

ผู้แต่ง
แม่ชีอชิรญา จริงวาจา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3182 อ119ศ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฉ) 99 หน้า ; 30 ซม.