ศึกษาการรับผลกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต = A Study of the Receiving Results of Action (Kamma) on Theravada Buddhist Philosophy Influence to Life Style /

ผู้แต่ง
จักรพันธ์ สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 จ225ศ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ) 83 หน้า ; 30 ซม.