เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารและการพัฒนาองค์การ หน่วยที่ 1-7 = Organization Management and Development /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 27