พระธรรมเทศนา เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2