จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1