การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวพุทธวิธี = An Analyical Study of the Democratic Government in the Buddhist Way /

ผู้แต่ง
ธนภร รัตติกาลสุขะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30132 ธ152ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฌ) 115 หน้า ; 30 ซม.