บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติขิงพระสงฆ์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร = The Sankha's Affairs Administrative Role of Excutive Monks on the Attitude of Monks in Nongkam Office, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระมหากฤษดา เขมจิตฺโต (ณ สุวรรณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559