คุณลักษณะของผู้นำท้องถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = The Chalacteristic of Local Leader in the Opinion of People in Srakruod Sub-District Administrative Organization, Sritep District, Petchaboon Province /

ผู้แต่ง
นันทวัน แสนบัวคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558