การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร = An Application of Brahmavihara 4 in Duty Performance of Officials of Tambon Administration Organization in Charoen Sin District, Sakon Nakhon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวุฒิชัย วุทฺธิชโย (พรมวัง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559