ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ = People's Opinion on Policy to Services of Officials Registration in Phrasamutchedi District, Samutprakan Province /

ผู้แต่ง
กิตติ์ธเนศ สายพร้อมญาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.84 ก671ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 204 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.