ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการให้บริการสาธารณะตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี = The Opinion of People Towards Policy of Public Services 3-Year Development Plan Making of Local Government Organization, Muaeng District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
พภัสสรณ์ อนุเวียง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362 พ111ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ธ) 242 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.