ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) /

Corporate Author
กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2559