บทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดยโสธร = Sangkha Affairs Administrative Role of Monk's Sangkha Affair in Yasothon Province /

ผู้แต่ง
พระอาคม อิทธิญาโณ (แก่นจำปา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559