การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย = An Analytical Study of the Roles of the Administration of Thai Sangha Organization /

ผู้แต่ง
พระครูวินัยธรทินกร อิสสฺโร (คงถาวร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559