ทัศนคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Attitude on Members of Local Administrative Organization Towards Sangha's Affair Administration in Thingphaphumi District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวริศ ปสนฺโน (ทับเที่ยง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559