ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = The People's Satisfaction Towards the Service of Tambon Nakhonchaisi Municipality in Nakhonchaisi District of Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
ปิยนาถ คุ้มเมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.9 ป619ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฒ) 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.