ศึกษาวิเคราะห์ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมจินดาร์ = An Analytical Study of Life According to the Buddhist Doctrine as Depicted in the Pathomcindar Scripture /

ผู้แต่ง
กรกนก ศรีสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3131 ก152ศ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 94 หน้า ; 30 ซม.