การนำหลักมิตรแท้ 4 ประการไปใช้ในการคบเพื่อนของนักเรียนโรงเรียนวัดปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Students' Implementation of Suhadamitta Principles in Choosing Friend, Wat Pajjantaram School, Mueang District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระสามารถ ฐิติสโล (ชุ่มใจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555