การนำอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Matthayom 1-3 Students' Application of Iddhipada 4 in Studying, Anusornsuppamas School, Tha Sai Sub-District, Mueang District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
ชนัต โกงรัมย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557