การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = The Practice of 5 Precepts of Undergradute Students, King Mongkut's University of Technology North Bangkok /

ผู้แต่ง
พระปรัชญา ปิยวาจาโร (ปรีชา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559