ศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาความเครียดจกภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Study of the Methods in Solving Stress Problem from the Natural Disaster in Theravda Buddhist Scriptures /

ผู้แต่ง
พัสรัฐ ชูแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557