บทบาทพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ในภาคใต้ = The Role of Kammatthana Monks Venerable Mun-Bhuridatto's Followers in Southern Thailand /

ผู้แต่ง
พระกัมมัฏฐาน ปวตฺตโน (ยุติมิตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557