การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่ธรรมของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ = An Analytical Study of Philosophy of Dhamma Propagation of Phra Ubaligunupamacharn /

ผู้แต่ง
กมล บุตรชารี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559