การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการเผยแผ่ธรรมของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ = An Analytical Study of Philosophy of Dhamma Propagation of Phra Ubaligunupamacharn /

ผู้แต่ง
กมล บุตรชารี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 ก131ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ), 137 หน้า ; 30 ซม.