สมาธิแบบพุทธ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ335ส 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 19
Physical description
51 หน้า ; 21 ซม.