การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร = An Analytical Study of Buddhist Philosophy Based Concepts on Perils in Anagata Sutta /

ผู้แต่ง
พระชารี สุทฺธิรํสี (ทองมีค่า)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558