ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค /

ผู้แต่ง
พระคลัง (หน),
Corporate Author
ปรมานุชิตชิโนรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1