การแก้ไขปัญหาโลกร้อนแนวพุทธ = Solution of Global Warming Crisis in Buddhist Perspectives /

ผู้แต่ง
ประยงค์ อ่อนตา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559