ศึกษาวิเคราะห์เรื่องกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ = An Analytical Study of Kathina in Theravada Buddhism in Integrated Appoach /

ผู้แต่ง
ผจญ คำชูสังข์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552